O nás

Jsme skupinou zkušených lektorů z celé Moravy. Spojuje nás dlouholetá práce v pomáhajících profesích, praxe v lektorování a záliba v krizové intervenci. Každý máme svou „civilní“ práci a lektorování kurzů je pro nás motorem, vzpruhou, tolik žádanou změnou v každodenním životě. Každý kurz, který pořádáme, je proto pro nás výzvou a nikoliv rutinou. Našimi společnými hodnotami jsou profesionalita, spolehlivost, vysoké nasazení a flexibilita.
 
 
 
Kdo jsou Moravští lektoři:
 
Mgr. Simona Dohnalová - koordinátor, nositel akreditace a právní subjektivity Moravských lektorů - OSVČ, lektor
Mgr. et Mgr. David Dohnal - lektor
Mgr. et Mgr. Soňa Pančochová - lektor
MUDr. PhDr. Mgr. Petr Pastucha, Ph.D. - lektor
Mgr. Drahomír Ševčík - lektor
PhDr. et Mgr. Naděžda Špatenková, Ph.D. - lektor
 

Medailonky lektorů:
 
Mgr. et Mgr. David Dohnal 
Po absolvování Fakulty tělesné kultury UP v Olomouci (1997) pracoval jako vychovatel na zvláštní škole, současně studoval psychologii a ve čtvrtém ročníku nastoupil do pedagogicko-psychologické poradny na místo psychologa. Psychologii ukončil v roce 2000 a od roku 2001 pracoval jako asistent na Pedagogické fakultě UP v Olomouci, kde učil vývojovou a obecnou psychologii. V roce 2002 nastoupil k Hasičskému záchrannému sboru Olomouckého kraje na místo psychologa, kde působí dodnes. Je autorem kurzů Psychologické první pomoci. Krizové intervenci se aktivně věnuje od svého nástupu k hasičskému záchrannému sboru. Terapii se začal věnovat v průběhu vlastního psychoterapeutického výcviku Integra, který ukončil v roce 2005. Aktivně působí jako externí lektor na katedře psychologie FF UP v Olomouci, katedře aplikované tělesné výchovy FTK UP v Olomouci a na Vyšší odborné škole Caritas v Olomouci. V současné době prochází psychoterapeutickým výcvikem v Biosyntéze.
 
Lektor kurzů:
Výcvik komplexní krizové intervence v pomáhajících profesích
Psychologická první pomoc I.
Psychologická první pomoc II.
Škola a mimořádná událost
Práce s tělem v krizové intervenci
 
Mgr. Simona Dohnalová
Vystudovala Právnickou fakultu Masarykovy Univerzity v Brně. Pracovala jako firemní právník v soukromé firmě a poté jako právník Odboru majetkového a právního Krajského úřadu Olomouckého kraje. Od roku 2007 do roku 2009 pracovala v Intervenčním centru Olomouc, kde poskytovala právní poradenství a krizovou intervenci osobám ohroženým domácím násilím. V letech 2008 - 2015 pracovala na Lince důvěry Olomouc jako krizový intervent. Od roku 2009 je ředitelkou Střediska sociální prevence Olomouc, příspěvkové organizace. Od roku 2016 je také somatickým koučem. Je absolventkou výcviků v somatickém koučování (2016) a komplexní krizové intervenci (2008) a kurzů např. Trauma, Úvod do řízení a supervize, Tělo a krize, Psychologická první pomoc.
 
Lektor kurzů:
Výcvik komplexní krizové intervence v pomáhajících profesích
Psychologická první pomoc I.
Psychologická první pomoc II.
Škola a mimořádná událost
Práce s tělem v krizové intervenci
 
Mgr. et Mgr. Soňa Pančochová
Vystudovala speciální pedagogiku na Univerzitě Palackého v Olomouci a psychologii na Masarykově univerzitě v Brně. V minulosti pracovala jako speciální pedagog ve zvláštní škole a pedagogicko-psychologické poradně, později jako psycholog a vedoucí pracoviště Pedagogicko-psychologické poradny v Uherském Brodě. V současnosti působí jako psycholog Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje.
Vede a lektoruje kurzy a semináře v oblasti posttraumatické péče, první psychologické pomoci a psychosociální pomoci. Jako externista vyučuje psychologii a problematiku krizové intervence na VOŠ a VŠ.
Je spoluautorem metodických materiálů k poskytování první psychické pomoci osobám zasaženým mimořádnou událostí a podpory osob se zdravotním postižením v mimořádných situacích. Podílela se na práci skupiny pro vytváření a ověřování Standardů psychosociální krizové pomoci při Generálním ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR.
Angažuje se v podpoře truchlících při občanském sdružení Dlouhá cesta a podpoře nemocných, postižených a znevýhodněných dětí v občanském sdružení Korunka Luhačovice.
 
Lektor kurzů:
Výcvik komplexní krizové intervence v pomáhajících profesích
 
MUDr. PhDr. Mgr. Petr Pastucha, Ph.D.
Vystudoval všeobecné lékařství na LF UP Olomouc, jednooborovou psychologii na FF UP Olomouc a obor Řízení a supervize na FHS UK Praha. Pracuje jako ambulantní psychiatr a psychoterapeut. Je absolventem psychoterapeutického výcviku Integra (integrativní psychoterapie), členem Psychoterapeutické společnosti ČLS JEP. Mimo jiné vyučoval na LF UP Olomouc, podílel se na tvorbě odborných textů a publikací, pracoval na Psychiatrické klinice FN Olomouc, jako psychoterapeut hospice Citadela ve Valašském Meziříčí, supervizor.
 
Lektor kurzů:
Výcvik komplexní krizové intervence v pomáhajích profesích
 
Mgr. Drahomír Ševčík
Vystudoval speciální pedagogiku a jednooborovou psychologii na Univerzitě Palackého v Olomouci. Absolvoval psychoterapeutický výcvik v komunitě SUR.
Profesně se věnuje osobám závislým na návykových látkách.
Dlouhá léta se věnoval obětem domácího násilí, ohroženým dětem a péči o pozůstalé. Působil také jako dobrovolný poradce a jednatel regionální pobočky Bílého kruhu bezpečí v Olomouci, občanského sdružení pro pomoc obětem a svědkům trestné činnosti v ČR.
Je hlavním autorem publikace Domácí násilí. Kontext, dynamika a intervence a spoluautorem publikace Krizová intervence pro praxi.
 
Lektor kurzů:
Výcvik komplexní krizové intervence v pomáhajících profesích
 
PhDr. et Mgr. Naděžda Špatenková, Ph.D.
Vystudovala jednooborovou psychologii a sociologii - andragogiku v profilaci na sociální práci. Specializuje se především na krizovou intervenci, poradenství v náročných životních situacích, péči o seniory a thanatologii. Je průkopníkem poradenství pro pozůstalé v České republice a první autorizovanou osobou v této oblasti. V současné době je odborným asistentem na Univerzitě Palackého v Olomouci, kde přednáší především psychologické disciplíny, gerontologii, gerontagogiku a také vede Univerzitu třetího věku. Vzdělává a superviduje laické i profesionální poradce pro pozůstalé, krizové interventy, zdravotnické pracovníky a pracovníky v sociálních službách, poskytuje psychologické poradenství i psychoterapii a spolupracuje s různými institucemi.  Je autorkou řady publikací, například: Poradenství pro pozůstalé; Zármutek a pomoc pozůstalým; Krizová intervence pro praxi; KRIZE. Psychologický a sociologický fenomén apod.
 
Lektor kurzů:
Výcvik komplexní krizové intervence v pomáhajících profesích